Scholarships in Spain: "MAEC-AECID"- Master Studies, PhD, Visiting positions and institutional scholarships in Spanish Universities - Deadline: Feb. 2, 2011 (Master); Jan. 26, 2011 (PhD and visiting positions); March, 17, 2011 (Institutional)

[For more information, check the following link (in Spanish)]:
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/27/pdfs/BOE-A-2010-19918.pdf

Amb data 27 de desembre de 2010, es va publicar al BOE la convocatòria de
beques MAEC-AECID per a ciutadans estrangers pel curs acadèmic 2011-2012.
Aquest és el link del BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/27/pdfs/BOE-A-2010-19918.pdf

Són beques per cursar estudis de master (oficial o propi), doctorat i per
realitzar estades de recerca en Universitats espanyoles.

Aquest any, l'AECID ha introuduit una nova modalitat de beca: Becas
institucionales. Aquestes beques estan dirigides a professors o
investigadors contractats per universitats públiques i organismes públics
de recerca d'un dels països participants en el PCI que pertanyin al Grup A
de les prioritats de la cooperació espanyola. Aquests països són:Argelia,
Bolivia, Cabo Verde, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Honduras,
Mali, Marruecos, Mozambique, Níger, Nicaragua, paraguay, Perú, República
Dominicana, Senegal.

En aquesta modalitat, la sol·licitud de beca l'ha de presentar la institució
d'origen del professor. Cada universitat pot presentar una única sol·licitud
per una única àrea temàtica (que pot ser transdisciplinar) per un màxim de 6
professors o investigadors. La sol·licitud on-line l'ha d'omplir la
institució d'origen. Les sol·licituds han de ser per cursar un Master
oficial o doctorat.

El termini per a la presentació de sol·licituds depèn de la modalitat de
l'ajut:

- per cursar master oficial o títols propis: 01/02/2011
- per doctorat o recerca: 26/01/2011
- beques institucionals: 17/03/2011